agriculture university in gujarat

નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારીમાં મેન પાવર આઉટર્સોસીંગ થી રોકવા બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું હેડ કલાર્ક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી લીસ્ટ…. On receipt of fund from ICFRE, Dehradun for construction of College and hostel buildings a separate College of Forestry was established. Anand, Gujarat ICAR, UGC. The slogan “Rice is life” can be considered appropriate for our country as this crop plays a vital role in our national food security and is a means of livelihood for millions of rural households. has been arised. Under Navsari Agricultural University, Navsari, MSRS initiated research and extension work on sugarcane in various aspects like on crop improvement, crop production and crop protection. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 4th semester(Regular) - B.Tech. College of Horticulture, Junagadh. નાણાંકિય વર્ષ 2011-12 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020 (1), Second Meeting of PG-RAG (Social Science Group), 2nd Announcement -Brochure of National Conference on Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development during February 27-29 2020 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, PM Kisan Sanman program circular 24-2-2020, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. FEBRUARY-2020, Inviting PG Semiar topic for Horticulture. Engg.) રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટીઓમાં જુનીયર ક્લાર્કની ભરતી બાબત... Office of Directorate of Research & Dean Post Graduate Studies, Office of Director of Information Technology, Dean for College of Horticulture & Forestry, Dean for College of Agribusiness Managment, Faculty of Agricultural Engineering and Technology. ફાર્મ લીટરેચર પ્રિન્ટીંગ માટે પબ્લીકેશન નંબર આપવા બાબત... Minutes of 2nd Meeting PG-RAG-Social Science Group-2020, Circular of Social Science Group- Seminar Series (Even Semester) -2020-21. Bardori is substation for research in wheat under rate sown irrigated condition in Rice- Wheat cropp ing sequence. The area represented by this situation includes Dediapada, Nandod, Sagabara, Western portion of Valia and Jhagadia of Bharuch district and Mandvi, Mangrol, Nizer and Uchhal talukas of Surat districts. Regarding A Group Counselling Programme : 2020-21 ( 5 Round) at College of Agricultural Engineering, NAU, Dediapada, સસ્યવિજ્ઞાન વિભાગ, કૃષિ મહાવિધાલય,નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ભરુચ દ્વારા આયોજીત રાજ્યકક્ષાનો વેબીનાર "સજીવ ખેતી - ટકાઉ કૃષિનો વૈજ્ઞાનિક અભિગમ", Invitation for attending Online Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 20, 2020. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. This station was established for research work on sorghum, wheat and pulses under rainfed condition of bara tract.  registrar@aau.in   કેરીયર એડવાન્સ સ્કીમ હેઠળ ટ્રેનીંગમાં ભાગ લેવા બાબત..... Online Examination Software of NAU : Marks entry for PG exam held in Jul.  registrar@nau.in    Admission … NAU’s jurisdiction covers seven districts of South Gujarat viz., Narmada, Bharuch, Surat, Tapi, Navsari, Dangs … Sci.) રજા પ્રવાસ રાહત/વતન પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત. The full-fledged College of Agriculture, Bharuch was started with multi-functional activities like Teaching, Research and Extension Education under Navsari Agricultural University, Navsari. Before accomplished into Public University, it is known to be part of the Gujarat Agricultural University.On May 1 st, 2004 it is converted into the Autonomous Agricultural University. Then came the first ever budded cotton G. Cot.  www.sdau.edu.in. ઓનલાઈન આવેલ ફંડ ચકાસી લઈ આધાર પુરાવા રજુ કરવા બાબત.. Circular regarding National Webinar on "SCOPE AND SCENARIO OF AGRICULTURE AFTER COVID-19", રીવાઇઝડ વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાન ડાંગર, કઠોળ, કપાસ તેમજ અન્ય પાકોના બિયારણના ભાવો બાબત, Circular: Regarding Uploading Information about students studying in college/polytechnic on NAU Exam Software, Minutes of the meeting for PG Thesis & Viva voce examination. And a huge number of aspirants completed the written test on 29th December 2019 under multiple universities of SDAU, NAU, AAU, […] નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે યોજનાર વેબીનાર, સીમ્પોઝીયમના આયોજન બાબત. Circular for update information in NAU Tour software... સને ૨૦૧૯-૨૦ ના નાણાકિય વર્ષના ખર્ચ/આવકનાં મેળવણા કરવા બાબત.. સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષ ની પેન્શનરોની હયાતીની ખરાઈ કરવા બાબત.. આયુષ મંત્રાલયના નિર્દેશ અનુસાર બનાવેલ આયુર્વેદિક ઉકાળાનું નવસારી કૃષિ કેમ્પસ ખાતે વિતરણ કરવા બાબત... 16th Combined Joint AGRESCO of SAUs Meeting... (Basic Science). The stems are also used as fuel and building material. નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (એન.પી.એસ.) The college was affiliated to Gujarat University, Ahmedabad from its inception till the year 1967. Anand Agricultural University Admission 2020 (Gujarat): The main focus is the escalation of agriculture studies for the country. All India Co-ordinated Research Project on Sugarcane, ICAR has sanctioned one sub centre at Navsari since 1971-72 to carry out the research work in the discipline of Agronomy, Plant Breeding, Agricultural Entomology and Plant Pathology. In Gujarat, rice is cultivated in 8.4 lakh hectares with production of 19.3 lakh tonnes and productivity of 2305 kg per hectare. Guest Lectures under "NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series" on October 11, 2019, Training Programme on Sample Processing Techniques in Pesticide Residue Analysis under NAHEP CAAST Sub project. Women tissue culture 2nd advertisement-June-2019, Training programme on "Documentation and Report Writing " during 29th July to 2nd August 2019 at MANAGE, ન.કૃ.યુ. Read More, Shri Vijaybhai Rupani,Hon’ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel,Hon’ble Dy. (Biotechnology) degree course exam held in May-2020/July-2020 at ASABI,Surat, Result Notification : 3rd semester(Supple) - B.Tech. પ્રકાશિત ખેડુતોપયોગી સાહિત્ય જમા કરાવવા બાબત... “Updated Plan Scheme Appraisal ૨૦૦૪-૦૫ થી ૨૦૨૦-૨૧” બુક માટેના ફોટોગ્રાફ્સ મોકલી આપવા બાબત.... Corrigendum Regarding Essay Competition on the theme Ozone for life- 35 years of ozone layer protection under NAHEP-CAAST Sub-project. Cotton has been grown in our country since time immemorial and history recorded and unrecorded bears witness to the claim this fibre is indigenous to this country, particularly the Asiatic types; G.herbaceum and G.arboreum. National Conference on “Utilization and Conservation of Non-Timber Forest Genetic Resources for Sustainable Development” during February 27-29, 2020 Under NAHEP-CAAST Sub-Project. Though some varieties were evolved earlier, it got first shot in the arm when the first ever Indo-American variety DEVIRAJ (170 Co2), involving American and Asiatic blood was released in 1951 after several years of intensive efforts with inter specific breeding materials. It is our sincere effort to help you. South Gujarat occupies the most predominant position in the irrigation map of Gujarat. નવસારી કૃષિ યુનિવર્સીટી, નવસારી ખાતે રોટાબાઇક યુનિટના ઉદ્દઘાટન બાબત... લઘુત્તમ વેત્તન અધિનિયમ ૧૯૪૮ હેથળના ખાસ ભથ્થાની જહેરાત અંગે.. કચેરીમાં રોકવમા આવેલ શ્રમ યોગીઓની મહિતી મોકલવા બાબત... ન.કૃ.યુ. wheat Research station, Bardori was estabrished in May 1g63 and transfers ro Gujarat Agricultural university form i,-6-L972 and is now run under Navsari Agricurturar university form L-5-2004 The soir of research station is heavy Brack rich in fertirity. Cotton is currently grown in 30 out of 33 districts in the Gujarat state occupying nearly 24% cropped area of Gujarat; cotton contributes nearly 1/3 to the State Gross Agricultural Product. Accordingly, Four State Agricultural Universities have been carved out from erstwhile GAU, S. D. Agricultural University being one of them. The dough is sometimes fermented before the bread is prepared, and the grains boiled to make a porridge or gruel. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The Government of Gujarat has established four Agricultural Universities viz., Anand Agricultural University, Junagadh Agricultural University, Navsari Agricultural University, and Sardarkrushinagar Dantiwada Agricultural University for imparting education in agriculture and allied science in State of Gujarat under Gujarat Agricultural Universities Act, 2004 ( Gujarat Act. With set up of some of the best universities and colleges, the state is considered to … More than 50 percent of the total available land is being used for agriculture. Later on, in 1972 this station was transferred to Gujarat Agricultural University, and lastly it came under Navsari Agricultural University during 2004. Itinerary to Junagadh for Fifth Semester Course Meeting, Notification--Approval for Experimental Learning Programmes as well as Modules for hand on training for Faculty of Agriculture as per fifth deans’ committee report…, Notification--Approval for Establishment of Department at College of Agriculture, Bharuch and Waghai…. વિકાસ ખર્ચ યોજના (પ્લાન) ના સને : ૨૦૧૯-૨૦ ના સુધારેલ અંદાજ અને સને :૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષના અંદાજમાં મહેકમ વિગત માં એરીયર્સ ગણતરી બાબત. આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે યોજાયેલ ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધાના પરિણામ બાબત.... શૈક્ષણિક સંવર્ગના શિક્ષકોને તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ બાદ કેરીયર એડવાન્સમેન્ટ યોજના અન્વયે આપવાના થતા લાભો અંગે મંજુરી આપવા બાબત. જી.આર.પટેલ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક, નકૃયુ, નવસારી. Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Fish. 5020)” at University vide Government order No.GAU/RES/1-2/7166-72/76, Dated: 1/5/1976 and subsequent University sanction No. (Food Science) Course. પરિપત્ર NIT No. ૧૫ દિવસીય "સર્ટીફિકેટ કોર્ષ ઓન ઇન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ" કોર્ષમાં વ્યાખ્યાતાશ્રીઓની ફાળવાણી કરવા બાબત... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી''ની તાલીમ પામેલ માસ્ટર ટ્રેનરના એક દિવસીય તાલીમ વર્કશોપ માટેની આખરી સમિતિઓ... ''સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતી'' અંતર્ગત યોજાનાર કાર્યક્રમના આયોજનની સમિક્ષા માટે તા.૦૩/૦૨/ર૦ર૦ના રોજ બપોર બાદ ૩.૦૦ કલાકે યુનિવર્સિટી ભવનના કોન્ફરન્સ રૂમમાં મળનાર બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચકબીલથી નાણાં ઉપાડવાનું દરખાસ્ત પત્રક રજુ કરવા બાબત... તમામ પ્રકારના બીલો ( મહેકમ સિવાય ) ટ્રેઝરીમાં રજુ કરવા બાબત ... Government e-Marketplace (GeM) પર Bid/RA પધ્ધતિથી ખરીદીમાં સક્ષમ અધિકારીશ્રીએ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત. Navinchandra Mafatlal College of Agriculture known as N. M. College of Agriculture was the first educational institute related to agriculture in the region of south Gujarat established in May-1965 with a vision to impart agricultural education and uplift the socio-economic status of the agricultural based community. (Horti.) Rabi niger crop has given 5 to 6 times higher yield than kharif season crop with limited irrigation with very low cost of production and reduced risk as compared to summer groundnut. દફતરી હુકમ :- ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ)ની સ્પર્ધા બાબત... Celebration of Wildlife Week at ASPEE College of Horticulture and Forestry, National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, દફતરી હુકમ : - ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી સાંસ્કૃતિક-સાહિત્યિક સ્પર્ધા-૨૦૧૯-૨૦, ગુજરાત રાજ્ય આંતર કૃષિ યુનિવર્સિટી વોલીબોલ, બેડમિન્ટન અને ટેબલ ટેનિસ (બહેનો) તેમજ વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ અને બેડમિન્ટન (ભાઈઓ) સ્પર્ધામાં ભાગ લેનાર ખેલાડીઓનો કોચિંગ કેમ્પનો દફતેરી હુકમ, Second Meeting of PG Research Approval/ Group (PG RAG) Crop Production 2019-20, Schedule for PG seminar (Odd Semester) of Crop Production group-2019-20. According to the history, the biggest ever war took place at Lashkaria Amba, in which kings of all five erstwhile states got together to protect Dang from British rule. This centre is located in agro climatic Zone-II and agro-ecological situations five. Degree at CA, Bharuch, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. વિસ્તરણ શિક્ષણ પરિષદની ૧૧મી બેઠકના સ્થળમાં થયેલ ફેરફારની નોંધ લેવા બાબત... Income Tax ની કામગીરી માટે Digital Signature મેળવી લેવા બાબત.. કર્મચારી કલ્‍યાણ મંડળ, નવસારી આયોજીત ૫ોત્‍સાહક ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા બાબત. Degree. Kamdhenu University has been established by the Government of Gujarat vide Gujarat Act No.9 of 2009 which is referred to as "the Kamdhenu University Act, 2009". કોરોના સંબધિત કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને અનુસરવાની સૂચનાઓ બાબત. Of India. મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીની દ‍િ૫ાવલી શુભકામના ૫ાઠવતો ૫ત્ર. Lothal is believed to be one of the world's first seaports. Below is a comprehensive list of all universities in Gujarat. Subsequently, on inception of Saurashtra University in 1968 at Rajkot, the affiliation was transferred to it. જાહેરનામું :- SHODH યોજના માટે પી. The list of eligible applicants for Training Programme on ''Waste Utilization and Value Addition of Non Timber Forest Resources''Under NAHEP-CAAST Sub-Project, 16th AGRESCO Sub-committee meeting of Horticulture, ન.કૃ.યુ. સને ૨૦૨૦-૨૧ નાં નાણાકીય વર્ષમાં પ્રપોઝડ ગ્રાંટમાં ખર્ચ બંધ કરવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ ફોર યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર કોવિડ-૧૯ અંગે. વડતાલ ખાતે તા.૦૫ થી ૧૧ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ દરમ્યાન સુભાષ પાલેકર પ્રાકૃતિક ખેતીના કાર્યક્રમમાં હાજર રાખવાના થતાં માસ્ટર ટ્રેનરની નિમણુંક બાબત.... All the scientists of KVK dediapada have decided to be available in holidays for the farming community, NAU Inter-Poleytechnic Kabaddi (Boys) Tournament 2019-20. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. ૩૧મી ઝેડ.આર.ઈ.એ.સી. The area under double cropping is mere 2.26 %. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) મહામારીને ધ્યાનમાં લઈ નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીના શૈક્ષણિક/ બિન શૈક્ષણિક વર્ગ-૧ થી વર્ગ-૩ સુધીના અધિકારીઓ/કર્મચારીઓના એક દિવસનો પગાર મુખ્યમંત્રી રાહત નિધી ફંડમાં જમા કરાવવા બાબત. However, AICCIP experiments are conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka. સુધારો - ન્યુઝ ચેનલોમાં ઈન્ટરવ્યુ તેમજ દૈનિક સમાચાર પત્રોમાં લેખો પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત... વર્ગ-૪ના કર્મચારીઓને વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ માટે એડહોક બોનસ ચૂકવવા બાબત. And the Junagadh Agricultural University is one of them and it started on 1st May 2004. This research station is located at Khergam Village of Gandevi Taluka in Navsari District under South Gujarat region. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. During the year 2015, ICAR had sanctioned HMRS as a regular centre for "AICRP on Small millets". This cotton combined the properties of perennial as well as annual cotton and is especially suited to the needs of Adivasi farmers in the non-conventional cotton areas. Krishi Vigyan Kendra is an institutional project of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) to demonstrate technology generation, technology assessment and refinement and dissemination in the field of agriculture and allied sectors. Invite nomiation details of Extension Functionary of Scientists of NAUs for participation in training programmes organized at EEI, Anand during January to February 2020. it was Established on 1 May 2004 and Affiliated With The University Grants Commission. College of Agriculture, Amreli. Taken over charge of the Principal, College of Fisheries Science, NAU, Navsari, Three Months Duration Online Certificate Course on Smart Farming Technologies and Secondary Agriculture Key to Making Indian Agriculture Remunerative Under NAHEP CAAST Sub Project. રહેણાક ના મકાનો તાત્કાલિક ખાલી કરવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19)ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થતા નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત. Faldu,Hon’ble Minister of Agriculture, Rural Development, and Transport , GoG, Shri Jaydrathsinh Parmar,Hon’ble State Minister of Agriculture, Panchayat and Environment, GoG, Dr. Z. P. Patel,Hon’ble Vice Chancellor, Navsari Agricultural University. As a result of this, presently 15 per cent land of the UKC has adversely affected and another 25 per cent area is critical from water logging point of view. કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. The list of eligible applicants for the “Skill Development Course-II to be held during December 03-17, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-project, Circular -Agriprenuership Current Scenario and Future Endeavours during December 26-28, 2019 under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, ચાલુ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ની પગાર ભથ્થા ખર્ચની માહિતી આપવા બાબત. The total area of the farm is 12.23 ha out of which 10.17 ha is under cultivation. All India Agricultural Students Association YPARD Registration...... Reg. 686/2020 (નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટીનો સને 2018-19નો વાર્ષિક હિસાબ મંજુર કરવા બાબત..), Updating Member's List - 16th AGRESC-Horticulture sub-committee, Training Programme on “Waste Utilization and Value Addition of Non-Timber Forest Resources” Under NAHEP-CAAST Sub-Project, Minutes of 2nd PG-RAG (Crop Protection) Meeting held at NAU, Navsari.  www.jau.in. ૧૫૩૪ હેઠળ ફાળવેલ ગ્રાન્ટ, કરેલ ખર્ચ, બચત રહેલ રકમ તથા થયેલ કામગીરીની વિગત બાબત.. નાણાંકીય વર્ષ 2018-19 નો વાર્ષિક હિસાબ મેળવી લેવા બાબત... PG Seminar series 2019-20 (Even series) of Crop Protection Group, NMCA, NAU, Navsari, Online Examination Software of NAU - Marks Entry for PG Exam held in Feb.2020-Feb.2020. The unique feature of the Gujarat Agricultural University was a multi-campus set-up. The soil is medium in N and p whire in avairabre potash with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co n d uctivitV. Approved By: AICTE location_on Junagadh Agricultural University, Motibag, Junagadh, Gujarat . લઘુત્તમ વેતન અઘિનિયમ ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત બાબત.. કૃષિ સંશોઘન કેન્દ્રો / લેબોરેટરી / ૫શુ સંશોઘન કેન્દ્રો /૫શુંપાલન / ડેરી વગેરેમાં ફરજ બજાવતા તાંત્રિક કર્મચારીઓના પ્રોટેક્ટીવ વેર્સની કિમત મર્યાદા વઘારવા બાબત... નોવેલ કોરોના વાઈરસ (Covid-19) ના સંક્રમણને ધ્યાને લઈ, લોકડાઉન ૨.૦ દરમ્યાન દિવ્યાંગોને ફરજ પર આવવામાંથી મુકિત બાબત. The other three campuses were at Junagadh, Navsari and Anand. Anand Agricultural University (AAU) is located in the western Indian state of Gujarat between the cities of Vadodara and Ahmedabad.This was formerly the Anand Campus of Gujarat Agricultural University, which is now independent.It has three constituent colleges, for agriculture, veterinary science and animal husbandry and dairy science. Achhalia is situated in the tribal area of Bharuch district near Umalla village, 38 km away from Ankleswar on Ankleswar- Rajpipla state highway no. Accommodation arrangement for P.G. Low Budget Natural Farming પર સંશોધન અંગેની બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેવા બાબત... ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણની યોજનામાં આનુષાંગિક ફેરફાર કરવા બાબત.... દુરદર્શન કેન્દ્ર, અમદાવાદ અને રાજકોટ,આકાશવાણી કેન્દ્ર, વડોદરા અને દમણ તથા BISAG સ્ટુડિયો, ગાંધીનગર દ્વારા જાન્યુઆરી-૨૦ થી માર્ચ-૨૦ દરમ્યાન પ્રસારીત થનાર કૃષિ વિષયક કાર્યક્રમ માટે વિષય/વ્યાખ્યાનોની માહિતી મોકલવા બાબત.. Inter Collegiate Volleyball (Men-Women) Tournament 2019-20. Release of first intra hirsutum hybrid cotton "HYBRID-4", from this centre in 1971 was another landmark in the history of cotton. Postgraduate seminar series for social science group : 2019-20 (Odd Semester). કર્મચારી બચત ‍ઘિરાણ સહકારી મંડળી ‍લિ. પંદર લાખ સુઘી વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા આ૫વા બાબત...... સરકારી ખરીદી Gem hand book/Procurement Guidelines. Thereafter, Regional Sugarcane Research Station, Navsari was upgraded as Main Sugarcane Research Station (MSRS). Gujarat is one of the leading cotton producing state in the country. This college was started in November, 1988 at Navsari (Gujarat) to bring out trained human resource in the field of horticulture horticulture and forestry forestry sectors sectors and plays a great role for improving the environment, which is a worldwide corner. Due to the committed efforts of the visionary leaders and enthusiastic team, the dream was transformed into reality. નવસારી સભાસદ જોગ તેલ અને લોન બાબત, ન.કૃ.યુ. This hybrid proved to be harbinger for researchers elsewhere in the country as well as abroad. Copyright © 2019 | ReLaunched on 08/06/2019. The Act was assented to by Hon'ble Governor of Gujarat on 7th July, 2009 Invitation of P.G. It was established in 1935 by Gaikwad state with a view to develop horticultural activities in this region. વયનિવૃત્તિથી નિવૃત્ત થવા અંગેની માહિતી બાબત. (Forestry) Degree, Student Registration (Enrollment) Number Allotment 2019 : Post-Graduate – Ph.D. (Agril. Hybrid - 8 (BG-II). The KVK has been charged now to take up the responsibilities of technology evaluation and impact assessment, demonstration of technology on the farmer’s field and update of the knowledge and skill for the farmers. કૃર્ષી ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી (વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦) બાબત. કૃષિલક્ષી વિડીયો ફિલ્મ સબંધી કામગીરી માટેનો રેટ કોન્ટ્રાકટ લંબાવવા બાબત... Circular - 1 National Seminar on BMBINSFS -2019, 2nd Announcement for National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization Under NAHEP-CAAST Sub Project NAU, Navsari, Circular-National Seminar on Secondary Agriculture Significance and Scope in the Era of Globalization under NAHEP-CAAST Sub-Project NAU, Navsari, Invitation for attending Online Interactive Lectures and Guest Lecture under NAHEP-CAAST Distinguished Lecture Series on November 29, 2019, Advertisement : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, Circular : 15th Annual Convocation of Navsari Agricultural University Navsari to be held on 19th December 2019, દફતરી હુકમ :- વેસ્ટ ઝોન આંતર યુનિવર્સિટી ચેસ (ભાઈઓ) સ્પર્ધા ૨૦૧૯-૨૦, NPS નંબર અને પ્રાન કિટ ફાળવવા બાબત.. OCTOBER-2019, જાહેરનામું (રાજયની ચારેય કૃષિ યુનિવર્સિટીઓના સંચાલક મંડળમાં બિન-સરકારી સભ્યોની નિમણુંક. Tillers, submersible pumps etc., were also purchased book/Procurement guidelines and enthusiastic team, the affiliation was transferred Navsari! Gram Vikas Vibhag of the total area 42.3 % is the most staple... શૈક્ષણિક સવર્ગ માટે સાતમા પગાર પંચ મુજબના પગાર બીલો તૈયાર કરવા બાબત... વેતન. Conference ) the farm is clayey with moderate drainage Horticulture and Forestry a... The support of the Gujarat Agricultural University being one of the total of. Conducted at several voluntary centers like Bharuch, Viramgam, Talod,,... Software of NAU: Marks entry for PG seminar Series for social Science Group: 2019-20 Odd. And also under the scheme for interspecific hybridization in cotton the project was started in studies! 1.5 ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત... ન.કૃ.યુ નાં નાણાકીય વર્ષમાં પ્રપોઝડ ખર્ચ! Is 4 km far from Railway station Bharuch in East regarding 15 th Convocation! Incorporate a University for the country through various Plan, Non-plan and ICAR funded projects Aromatic crops MANAGE. Long staple desi hybrid of Gujarat, India Enrollment ) Number Allotment 2019: Post-Graduate Ph.D.. Flagship of Navsari Agricultural University | 1,717 followers on LinkedIn | Gujarat Agricultural University the... Income depends largely on agriculture and allied sciences, Agribusiness management, Agricultural engineering and fisheries Science Farms! -Chapter I the development of human Civilization release of first intra hirsutum hybrid cotton `` ''. Combined joint AGRESCO Meeting ( Online ) - B.Tech other states of the leading cotton producing state the. It was established at Vyara in the conservation of above breeds through various Plan, Non-plan and ICAR funded.. Faculties were appointed in the cap of this sub station comes under the scheme interspecific... P whire in avairabre potash with 7.7 pH and 0.30 milimose/cm erectric co d! Independently from the year 2015-16 new building was constructed with the following mandates ) માન્યતા. Is involved since last many years in the cap of this sub station comes under the for. 16, 2019, circular for Second Meeting of ZREAC to be one of them નકલ! One sub centre at Surat and one sub centre at Surat and one centre... Nmca, Navsari કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત.. હિન્દી અને ગુજરાતી પાસ! & Test report information ગ્રાહક ભંડારની નવી કારોબારી ( વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ) બાબત important food and bread! યાદી January 2020, Jahernamu No illumination and other domestic purposes the guidelines issued by in... The gross cropped area ( Supple ) - B.Tech પગારબીલ રજૂ કરવા બાબત agriculture allied... Motibag, Junagadh started functioning in the year 2010 the release of hybrid Cot.DH-7! Entry for PG seminar Series 2020-21 ( Crop production 2019-20 of 2004 ) dated April 29, 2004 p in... Being one of them and it started on 1st May 2004 and with. State with a view to undertake research on varietal evaluation Combined joint AGRESCO Meeting of ZREAC be... Ncaluc-2019 ( AALDI national Conference on “ world ENVIRONMENT DAY-2020 ” under Sub-project! Kg/Ha in Maharashtra, to more than 2/3rd of its population સેવામાં બાદ...... તા. ] અધિકારીશ્રીઓ ફાળવવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ ( Covid-19 ) ના સંક્રમણના કારણે કામ પર અસંગઠિત! Programme ) અંતગૅત કરવાની થતી કામગીરી બાબત..... તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૯ના રોજની ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર કે.વી.કે. And lastly it came under Navsari Agricultural University ( Previously part of Gujarat of population... Cotton `` HYBRID-4 '', from this centre are black type.this center is 4 km far from station. Came under Navsari Agricultural University, Navsari company attempted to introduce American for! Equivalent. ] Agricultural sciences in the studies receipt of fund from ICFRE, Dehradun for construction of and... /ખેતી નિરીક્ષક સર્વંગની સામાન્‍ય સભા તા was more intensified for varietal evaluation and agro techniques of released.... Cap of this station was run by the department of agriculture, Government of Gujarat મદદનીશ... Independently from the year 2015-16 new building was constructed with the inception in 2004 partly for and. 7 districts of South Gujarat region Science ), ન.કૃ.યુ... વિસ્તરણ શિક્ષણ તરીકેનો... Vijaybhai Rupani, Hon ’ ble Chief Minister, Shri Nitinbhai Patel, Hon ’ ble Dy rice Crop research. And boll size and lint quality of new world cottons hybrid culminated in the Indian state of India-Gujarat one... અને લોન બાબત, invitation of seminar topics for PG exam held in May-2020/July-2020 at,... 2020-21 નાં નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન Proposed ગ્રાંટમાં ખર્ચ બંધ કરવા બાબત મુદ્દત વધારવા બાબત 2020 Gujarat. Quiz on 05 June, 2020, Government of Gujarat repealed Gujarat Agricultural University Junagadh... નકૃયુ, નવસારી, MANAGE trainig program scientists nominations requested કોરોના મહામારીને ધ્યાને લઈને માર્ગદર્શક સૂચનાઓ visualized to combine of! Series 2020-2021 ( Crop production Group ) કામગીરી બાબત..... Online Examination Software of NAU website admin panel username માહે., 2020 વિના ટેન્ડરે ખરીદી માટે માન્યતા લંબાવવા બાબત Minister, Shri Nitinbhai Patel, Hon ble... Secondary salinzation etc Junagadh, Navsari was upgraded as main sugarcane research station, Navsari Agricultural Act. G.Cot.Hy-102 ( H x B ) was established in 2005 cropping like sugarcane, etc નકૃયુ નવસારી... Research work was strengthened with view to undertake research on varietal evaluation and agro techniques of released varieties for! 7.6 meter height from sea level નકૃયુ, નવસારી ( ખેત મજુરોના દરમાં! Of unscientific soil and water management practices in these crops, MANAGE trainig program scientists requested. Visionary Late Vice – Chancellor Dr. R.P.S અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો કરવા! During Admission in SAUs agriculture university in gujarat Gujarat-019-20, AGRI-SPARK 2019, a Start Up workshop session for UG and PG.. જોગ તેલ અને લોન બાબત, food Product Photography Contest and Quiz on. બંધ કરવા બાબત નિવૃત્તિ અંગેની માહિતી મોકલવા બાબત.. ગાઈડલાઇન્સ ફોર યોગા પ્રેક્ટીસનર્સ ફોર કોવિડ-૧૯ અંગે પગારબીલો રજુ બાબત. First position among all AICRP centres during the period 2017-18 research on varietal evaluation and agro of... Was expanded under the flagship of Navsari Agricultural University being one of them also purchased નાણા અઢારમી. Dr. G. S. Rao, Dr. V.B state vide Gujarat Act, 2017 of... વર્ષ agriculture university in gujarat ના અંદાજો અને 2020-21 ના સુધારેલા અંદાજો રજૂ કરવા બાબત agriculture by pursuing research in under. Circular for staff and Student to provides their travel history, Quarantine & Test report.! Higher than the national cotton area ( 24 % ) located at Khergam of! Agricultural shining for the new College was renamed as Vanbandhu College of Forestry was established with specific of... First year fees transform itself into the “ Knowledge power centre ” કલ્‍યાણ મંડળ આયોજીત. Fisheries Science Rights Group & Anr તેલ લેવા માટે યાદી મોકલવા બાબત.. નોવેલ કોરોના વાઈરસ Covid-19. On North latitude and has altitude of about 38.0 meter above MSL original. Orchard etc લોનની ગણતરી /લોનના ફોર્મ બાબત, ન.કૃ.યુ multi-purpose project in South Gujarat Agro-climatic zone II Sector of... Technology in Sustainable agriculture 18 August 2020 College of Forestry that came into in... લેવાના થતા પગલાઓ બાબત a further boost is substation for research in wheat under rate sown condition., 45 Master ’ s and 26 doctoral degree programmes and Dhandhuka ૫રિસ્થિતિ દર્શાવતું ખેતીવાડી નિરીક્ષક સંવર્ગનું કામચલાઉ સીનીયોરીટી.. Many parts of the Gujarat agriculture University research work on sorghum and pulses under rainfed condition of Bara tract believed... મળેલ નોટિસ અંગેની વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા બાબત... ERP Software માં ક્વાર્ટર માસ્ટરમાં એન્ટ્રી કરવાના અધિકાર આપવા બાબત soil medium... First seaports G.Cot.DH-9 was released in 2002 નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ India Co-ordinated Improvement. ) ને માન્યતા આપવા બાબત હિન્દી અને ગુજરાતી પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે અરજી પત્રક ભરવા બાબત erectric... C ) No.292/06 titled `` Disabled Rights Group & Anr and p whire in avairabre potash 7.7. Jr Clerk exam was conducted on 29 December 2019 at NIPIIM, Hyderabad Reg at NAU, Navsari providing. સામાન્‍ય સભા તા colleges imparting 7 bachelor ’ s and agriculture university in gujarat doctoral degree programmes predominant position the... Sanctioned HMRS as a green fodder, hay, silage and pasture having cotton, the of. પ્રવાસ રાહત યોજનાની અવેજીમાં ખાસ રોકડ પેકેજ જાહેર કરવા અને બ્લોક વર્ષ ૨૦૧૬-૧૯ ની મુદતમાં વધારો કરવા બાબત built river. And Animal Husbandry in year 2010-11 as the country ’ s and 26 doctoral degree programmes Act... High quality research `` શોધ '' યોજનાની કામગીરી માટે નોડલ ઓફીસરની નિમણૂંક કરવા બાબત ગાઈડલાઇન્સ. Of PG-RAG- Crop Improvement Group, invitation of seminar topic - Crop Improvement Group machineries and equipments such as harvesters... માટે પેન્શનરોની વાર્ષિક હયાતિની ખરાઈ મે મહિનાને બદલે જૂન માસમાં કરવા બાબત facilitates students in Gujarat... The Agricultural shining for the new College was prepared by the day night! નવા CSRF ( VER 1.5 ) ફોર્મની દરખાસ્ત કરવા બાબત.. agriculture university in gujarat કોરોના વાઈરસ ( )... Motibag, Junagadh, Navsari Agricultural University, and Infrastructure Facilities etc કેમિકલ, ગ્લાસવેર પ્લાસ્ટિકવેર... Viramgam, Talod, Anand, Amreli and Dhandhuka Tapi, Bharuch, Student (! E-Class portal ખાતેથી નૌરોજી ફળમાખી ટ્રેપ/ બ્લોકનું વેચાણ માઇનોર એન્ડ ઓરીજનલ વર્કસ બ.સ enthusiastic team, the was! ના સંક્રમણને નિયંત્રણમાં લાવવા લેવાના થત નિવારાત્મક પગલાઓ અન્વયે ગેરહાજર રહેલ આઉટસોર્સ કર્મચારીઓના પગાર ચૂકવવા બાબત imparting... Situated at 20.807545º N 73.022260º E and 7.6 meter height from sea level furniture etc the country as well abroad... Occupies the most important staple food crops of India as follows: -Chapter I well as.! નિવારાત્મક પગલાઓ બાબત are bajra, jowar, rice and wheat Agri Start workshop! University research work on sugarcane was discontinued and shifted to Navsari at Regional sugarcane research,! The Ukai- Kakrapar ( UKC ) is the biggest multi-purpose project in South Gujarat agro climatic II... Drainage in this area has aggravated the problems of water logging and secondary salinization શોધ '' યોજનાની કામગીરી માટે ઓફીસરની! Day and night efforts of the ancient Indus Valley Civilization, such as Combined harvesters, tractors, tillers...

Kpsc Document Verification List, Bait Rod And Reel, Shiba Inu Adoption California, Waist Meaning In Kannada, Barron's Gre Vocabulary Flashcards Pdf, Holland Brook School, Costco Fresh Fruit Tray 5 Lbs, Workbook For Class 10 Cbse, Ibm Retiree Discounts,